Beleid

De sociale ontwikkeling:

De sociale ontwikkeling betekent letterlijk: het zich eigen maken van de gewoonte en waarden binnen de leefomgeving van het kind.
Het ervaren van een wisselwerking tussen zijn eigen gedrag en het effect dat het heeft op zijn omgeving is van essentieel belang voor de ontwikkeling.
Voor het kind zelf betekent dit : samen spelen, luisteren naar elkaar, samen delen, elkaar helpen, omgaan met regels, normen en waarden.

- Wat betekent dit in de praktijk -

Samen spelen:
De leidsters moedigen het kind aan om samen met andere kinderen te spelen en begeleiden ze bij eventuele conflicten. De leidsters stimuleren het groepsgebeuren door vrij spel, of door het aanbieden van groepsactiviteiten.

Luisteren naar elkaar:
Dat een kind leert luisteren naar de ander is een voorwaarde om tot spelen te komen. Dit is ook nodig om te komen tot het oplossen van conflicten.

Samen delen, samen spelen:
Kinderen spelen het liefst met het speelgoed dat juist een ander kind heeft.
Het is dan ook de taak van de leidster om dat te sturen, om ze respect voor elkaar en elkaars speelgoed te laten tonen. De leidster benoemt, stuurt en stimuleert.

Vriend- en vijandschappen:
Er ontstaan vriendschappen op de opvang, de leidster is hier enthousiast over maar stimuleert de kinderen ook met andere kinderen te spelen. Dit om bv. teleurstellingen bij afwezigheid van het vriendje te voorkomen.
Als een kind negatief / vijandig tegen een ander kind is zal de groepsleidster dit signaal oppikken en beide kinderen observeren en het negatieve gedrag bijsturen door samen een oplossing te vinden evt. door een waarderings en beloningssysteem.

Elkaar helpen:
De leidsters creëren een positief klimaat in de groep door de kinderen te stimuleren elkaar te helpen waardoor de kinderen leren respect te hebben voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden.

Omgaan met regels, normen en waarden:
Bij een groepsopvoeding, zoals dat gebeurd op een voor- en naschoolse opvang, horen groepsregels die voor alle kinderen gelden. Groepsregels bieden kinderen veiligheid en geborgenheid.

BSO Rakker-pret staat open voor alle soorten religies en culturen.

De emotionele ontwikkeling:

Het leren herkennen en hanteren van verschillende emoties zoals angst, trots, verdriet, blijdschap, positief zelfbeeld ontwikkelen etc.

- Wat betekent dat in de praktijk -

Hechting:
Een belangrijk aspect in deze ontwikkeling is het hechtingsgedrag. Wanneer steeds vaste personen de kinderen opvangen, zal het kind zich aan deze personen hechten en zich vertrouwd voelen bij hen en bij hen komen wanneer er zich iets voordoet.
Wij werken bij de naschoolse opvang dan ook met vaste leidsters op de groepen.

Veiligheid en geborgenheid:
Belangrijk voor de goede emotionele ontwikkeling van een kind is dat er een klimaat van veiligheid en geborgenheid wordt gerealiseerd. Van daaruit kan een kind zichzelf zijn.
Een belangrijke voorwaarde voor het omgaan met emoties is dat het kind het gevoel heeft dat het zich mag uiten, dat het mag huilen wanneer het zich verdrietig voelt en weet dat het getroost zal worden.

Positief zelfbeeld:
Een positief zelfbeeld ligt aan de basis van zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde.
We nemen het kind serieus en laten het in zijn/haar waarde. We stimuleren kinderen in hun (positieve)gedrag en laten ze dingen zelf ontdekken door als leidster niet direct in te grijpen.

Op deze manier wordt het zich bewust van wat het wel en niet kan.
Door een kind zelf situaties op te laten lossen ( ideeën aan te dragen), help je het voor zichzelf op te komen. Maar soms lukt dit niet altijd, de leidster zal het kind dan helpen de situatie te overzien en leert het kind hoe het met eventuele teleurstellingen om kan gaan.;

Zelfredzaamheid:

Kinderen zijn over het algemeen trots op hun prestaties en zien het als een stimulans om zich verder te ontwikkelen.
Naarmate de kinderen ouder worden stimuleren de leidsters hen om het zelf te doen.
Dit gebeurd door met de kinderen te oefenen en als leidster het goede voorbeeld te geven.

Borging van het beleid.

Op verschillende manieren wordt het beleid en de afspraken in het pedagogisch werkplan geborgd binnen de organisatie.

Inspectierapport Bso 2015

U heeft Adobe Reader nodig om deze bestanden te bekijken.
Get Adobe