Kinderdagverblijf

Voorwoord:

Het kinderdagverblijf de Rakkertjes  is meer dan een plek waar ouders hun kind om praktische redenen naartoe brengen. We willen een verlengstuk zijn van thuis, een liefdevolle en stimulerende leefomgeving, waar kinderen zich veilig en prettig voelen.

Wij delen samen met de ouders de zorg voor hun kinderen. In ons Pedagogisch beleidsplan beschrijven we wat onze uitgangspunten zijn in de dagelijkse omgang met kinderen in ons kinderdagverblijf. We laten zien wie onze leidsters zijn en wat u van hen mag verwachten, hoe we over groepsindeling denken en welke eisen we stellen aan de groepsruimte. Kortom, we laten ouders weten aan wie zij hun kind toevertrouwen en waarop zij kunnen rekenen. In het pedagogisch werkplan  wordt beschreven hoe het pedagogisch beleid, in de groep concreet tot uiting komt en wat dat betekent voor het dagelijks handelen van de leidsters.

We vinden het erg belangrijk om een goede samenwerking met de ouders op te bouwen. Wij horen dan ook graag hoe u thuis omgaat met uw kind, hoe uw kind thuis speelt, zich ontwikkeld en hoe hij zich voelt. Door deze uitwisseling, over vaak alledaagse dingen, kunnen we er samen voor zorgen dat uw zoon of dochter een fijne tijd bij ons heeft.

Visie:

Het is van belang dat het kinderdagverblijf nauw aansluit bij de ontwikkeling en de behoefte van de kinderen. We willen de kinderen veiligheid en geborgenheid bieden in een vertrouwde omgeving, waarbij de kinderen de ruimte krijgen zich te ontplooien.

Wij begeleiden de kinderen met respect voor hun eigenheid en trachten de kinderen te sturen en stimuleren in hun ontwikkeling. Wij gaan uit van de individuele behoefte van ieder kind en benaderen de kinderen op een positieve manier zodat ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen, wat van belang is voor hun gevoel van eigenwaarde.
De groep kent elke dag zijn eigen vertrouwde vaste leidsters, bewuste leeftijdsgerichte inrichting, sfeer en het hanteren van regels die afgestemd zijn op de ontwikkelingsfase van deze jonge kinderen.

De aandachtsvelden voor het kinderdagverblijf kunnen als volgt worden gedefinieerd:

  1. Rekening houden met het unieke van het kind.
  2. Het scheppen van een stimulerende en prikkelende omgeving waar de kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn, zodat zij zich vanuit deze veilige basis kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale kinderen/mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en voor de anderen.
  3. Speciaal aanbod van spel en activiteiten die betrekking hebben op de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar.
  4. Aandacht voor lichamelijke activiteiten, sociale , emotionele en taalontwikkeling.
  5. Het belang van goed overleg en contact met ouders.